PLIK  PDF

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) towarów przez „WMBSerwis” Jakub Traczewski i Zbigniew Capek z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Nikla 3 (NIP 5472030666, Regon 240164477) s.c., zwanym w OWS Sprzedawcą. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) znajdują zastosowanie do sprzedaży lub dostaw towarów, świadczenia usług zrealizowanych na podstawie oferty sporządzonej przez Sprzedawcę. Kupującym/Zlecającym lub Zamawiającym (używanym zamiennie w OWS) może być tylko przedsiębiorca niezależnie od jego formy organizacyjno prawnej dokonujący zamówienia lub zawierający umowę ze Sprzedawcą.

I. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy wymagane jest otrzymanie przez Sprzedawcę pisemnego oświadczenia Kupującego o przyjęciu oferty (w okresie jej ważności) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kupującego. Po zawarciu Umowy, zmiana lub jej uzupełnienie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

II. Cena sprzedaży i warunki płatności

1. Do ceny towaru określonej w ofercie należy doliczyć podatek VAT, chyba że w ofercie zaznaczono odmiennie.

2. Cena sprzedaży zawarta w przyjętej ofercie płatna jest co najmniej siedem dni przed wydaniem towaru Kupującemu, chyba że w ofercie zastrzeżono odmiennie. Cena sprzedaży płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie przez niego określonym. Sprzedawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.Płatności dokonywane przez Kupującego Sprzedawca ma prawo w pierwszej kolejności zaliczać na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań.

4.Sprzedający może powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia, jeżeli po sprzedaży towaru powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do wypłacalności Kupującego do czasu uregulowania zaległej należności w tym należności ubocznych, zaś wszelkie zobowiązania Kupującego stają się natychmiast wymagalne.

5. Jeżeli Sprzedawca w celu dochodzenia należności od Kupującego będzie ponosił dodatkowe koszty Kupujący zobowiązany będzie do ich niezwłocznego pokrycia.

III. Wydanie towaru

1. Sprzedawca może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest zapłata przedpłat/y (zaliczki) w określonej przez niego wysokości lub we wskazanych terminach.

2. Wydanie towaru następuje w Wilamowicach (kod 43-330) przy ul. Spółdzielczej 2- zwanym “Miejscem wydania”, chyba że Sprzedawca wskazał w ofercie inne miejsce wydania.

3. Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą osobistego odbioru albo z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi w Miejscu Wydania.

4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego/przewoźnika przechodzą wszelkie korzyści i ciężary z nim związane w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

5.Koszty rozładunku oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w trakcie rozładunku ponosi Kupujący.

6. Własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania przez niego zapłaty całkowitej ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi (koszty, odsetki) chyba że oferta zawiera odmienne uregulowanie.

7.Kupujący nie jest uprawniony do obciążania jakimikolwiek prawami towaru do którego własność przysługuje Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych.

IV. Miejsce i termin dostawy

1. W chwili wydania towaru Kupujący/przewoźnik obowiązany jest sprawdzić czy towar nie zawiera wad jakościowych lub ilościowych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na  istnienie wad w chwili wydania towaru.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia (lub wynikłe z tego szkody) jeżeli: opóźnienie jest wynikiem okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili sporządzania oferty lub zawarcia Umowy, bądź opóźnienie jest wynikiem okoliczności na które Sprzedawca nie miał wpływu lub nie odpowiada za nie, lub opóźnienie było wynikiem działań lub zaniechania Kupującego a także opóźnienie wynikało ze zmian w prawie lub jego interpretacji.

V. Warunki Używania towaru

1. Kupujący zobowiązany jest do Używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Kupujący obowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z towaru pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

VI. Naprawa i wymiana

1. Jeżeli towar sprzedany ma jakiekolwiek wady, Sprzedawca według swego wyboru może: naprawić towar albo wymienić towar na wolny od wad lub zapłacić karę umowną w ustalonej przez siebie wysokości, nie mniej niż 5 % ceny netto.

2. Kupujący jest zobowiązany na swój koszt dostarczyć towar z wadami do miejsca wydania.

3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru wolnego od wad -wymienionego lub naprawionego przez Sprzedawcę w miejscu wydania.

4. Z chwilą dokonania odbioru naprawionego (lub wymienionego) towaru na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary z nim związane w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

VII. Kary umowne

1. W przypadku zwłoki lub opóźnienia Sprzedawcy w dostawie towaru, Sprzedawca może zobowiązać się do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 0,01% ceny netto towaru wraz z kosztami dostawy, którego pozostaje w zwłoce, za każdy roboczy dzień zwłoki, jednakże nie większej niż 10% ceny sprzedaży netto tego towaru.

2. Naprawienie szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub zaistnienia wady towaru następuje według wyboru Sprzedawcy: albo poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 10% ceny netto towaru wolnego od wad albo poprzez naprawę towaru albo wymianę towaru na wolny od wad.

3. Zapłata kary umownej w wysokości przewidzianej w pkt VII OWS stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego.

VIII. Gwarancja

1.Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedany towar zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Gwarancyjnej, jednakże Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze (przedmiocie umowy)  jeszcze przed jego odbiorem przez Kupującego i wyłącznie gdy wada powoduje całkowitą niezdatność towaru do normalnego użytkowania.

2.Na towar używany Sprzedawca nie udziela gwarancji.

3.Gwarancja przysługuje wyłącznie bezpośrednio Kupującemu.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

IX. Czas obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki umowy sprzedaży towarów obowiązują przez czas nieokreślony i mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego chyba że zawarto oddzielną umowę. Zmiana lub uzupełnienie ogólnych warunków umowy sprzedaży i dostawy towarów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

X. Prawo odstąpienia od Umowy

Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie Umowy nie może nastąpić z przyczyn dotyczących Kupującego albo wykonanie umowy nie leży w interesie Sprzedawcy czego nie mógł przewidzieć w chwili sporządzania oferty będącej podstawą zawartej umowy.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym dla sporów jest sąd według siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za jakąkolwiek szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej Sprzedawcy.

4. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego informowania Sprzedawcy o każdej zmianie swego adresu do korespondencji. W razie uchybienia zobowiązaniu wskazanemu w zdaniu poprzednim, bądź też w razie nie odebrania przez Kupującego korespondencji kierowanej na wskazany adres, korespondencja kierowana na dotychczasowy adres uważana jest za skutecznie doręczoną, przy czym za datę doręczenia uważa się datę przypadającą po upływie czterech dni od dnia pierwszego awizowania przesyłki wysłanej na dotychczasowy adres.

6. Kupujący zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od Sprzedawcy a także informacji dotyczących warunków i realizacji ofert/Umowy (Informacje Poufne). Informacje Poufne mogą być przekazywane jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący przekazując Informacje Poufne osobie trzeciej ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek ujawnienie Informacji Poufnych przez tą osobę i zobowiązuje się chronić Informacje Poufne oraz zabezpieczać je przed dostępem osób trzecich.

7. Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym oferty/Umowy w razie braku współdziałania przy jej realizacji ze strony Kupującego, które może uniemożliwić Sprzedawcy wywiązanie się z przyjętych w ofercie zobowiązań.

8.Cesja praw wynikających z dostaw towarów objętych OWS wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

10. Przyjęcie oferty przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS).

11.Niniejsze ogólne warunki sprzedaży towaru mają odpowiednie zastosowanie do usług świadczonych przez Sprzedawcę lub dostawy towaru.